Management životního prostředí a trvalá udržitelnost

Ochrana životního prostředí je důležitou součástí naší firemní politiky. Jsme si vědomi, že naše činnost ovlivňuje životní prostředí. Proto považujeme za svoji povinnost redukovat v rámci hospodářských a technických možností dopady naší činnosti pomocí promyšlených postupů na minimum. Naše odpovědnost ohledně životního prostředí a nakládání s přírodními zdroji vyžaduje stanovení a hodnocení našich významných ekologických aspektů, jakož i plnění stanovených cílů a jejich kontrolu pomocí měřitelných parametrů.

Všichni zaměstnanci firmy iwis jsou vyzýváni k tomu, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí. Odpovědné ekologické chování našich zaměstnanců podporujeme poskytováním příslušných informací a pořádáním školení. Na všech pracovištích je věnována pozornost preventivní ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Našim zaměstnancům průběžně připomínáme jejich osobní odpovědnost za bezpečný průběh jejich práce.

Trvalá udržitelnost je pro nás důležitá

U nových produktů a výrobních postupů zohledňujeme ekologické požadavky už ve fázi vývoje. Již při plánování výrobních postupů, jakož i seřizování a provozování našeho technického zařízení se snažíme používat jen tu nejlepší dostupnou techniku. Vedle toho využíváme veškeré možnosti úspor energií a materiálů a snažíme se maximálně eliminovat a redukovat hlukové emise, škodlivé látky a odpady, případně zajistit jejich recyklaci.

Samozřejmostí je přitom respektování právních předpisů, ekologických zájmů zainteresovaných stran a závazků spojených s ochranou životního prostředí, a tam, kde je to možné, aplikujeme ještě přísnější kritéria.

Efektivní využívání zdrojů ve společnosti iwis

Tématu ochrany životního prostředí je ve společnosti iwis již dlouhou dobu věnována zvláštní pozornost. Společnost iwis nejenom že dodržuje platné zákonné požadavky, nýbrž nadto zavedla ekologická opatření, o kterých uvažovala již dříve. Již v roce 1998 získala společnost ekologickou cenu hlavního zemského města Mnichova.

Jádro ekologické strategie přitom tvoří úsporné zacházení s potřebnými zdroji jako je voda, energie a suroviny, jakož i používání ekologicky šetrných materiálů a výchozích surovin. V posledních letech bylo navíc možné dosáhnout trvalého zlepšování ekologických výkonů díky nadefinování celé řady ekologických cílů.

Mezi tyto cíle patřila opatření pro odbornou likvidaci a recyklaci odpadů, jakož i redukce emisí hluku a škodlivých látek. Dalším cílem je aplikování a rozvíjení systému řízení energií, který má výrazně snížit spotřebu energií ve výrobních místech. Při výstavbě nových výrobních hal pro rozšíření výroby klade společnost iwis velký důraz na dodržování platné spolkové vyhlášky o úsporách energie (EnEV) a staví podle nejnovějších principů energetické úspornosti budov.

Read more Read less

%

Nižší náklady na energie oproti referenčnímu roku 2012

Mio KWH

Energie v roce 2017

tons

Méně emisí CO2 za rok

%

Nižší náklady na zemní plyn v roce 2017 oproti referenčnímu roku 2012

Necháváme se měřit

Pravidelné hodnocení ekologických aspektů a realizace nezbytných opatřeních zajišťují požadované výsledky. Dopady na životní prostředí, ekologické výkony a cíle podniku se stanovují jednou za rok při externím auditu. Nezávislý certifikační orgán kontroluje, zda jsou údaje pořizovány v souladu s normami DIN ISO 14001 a DIN 50001.

Obzvláště vyzdvihnout je třeba i naše pracovníky, kteří absolvují pravidelná ekologická školení, jež zaujímají hlavní roli v oblasti podnikové ochrany životního prostředí. Tím aktivně přispívají k zachování našeho životního prostředí přímo na místě výroby.

Investice do budoucnosti

Společnost vedle toho stále investuje do opatřeních s cílem zlepšit ochranu životního prostředí. Toto je důležitý předpoklad pro certifikaci systému environmentálního managementu podle ISO 14001 a DIN 50001, který se důsledně zavádí do všech úseků podniku.

Rozsah platnosti

Certifikáty platí pro ISO 14001 / 50001:

Německo - závod Mnichov

  • iwis motorsysteme GmbH & Co. KG
  • iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
  • Joh. Winklhofer Beteiligungs GmbH & Co. KG

Německo - závod Landsberg

  • iwis motorsysteme GmbH & Co. KG

Zpráv o trvalé udržitelnosti

Více informací o našem managementu životního prostředí najdete ve zprávě o trvalé udržitelnosti.

Struktura podniku

Struktura podniku

Úspěšní po celém světě

Skupina iwis je ve světě synonymem pro technicky náročné výrobky, vysokou technickou kompetenci, mnohaleté zkušenosti a služby pro zákazníky. Pro firemní kulturu je určující chápání firmy jako rodinného podniku. Organizace společnost iwis je decentralizovaná a je rozčleněna do čtyř samostatně operujících podnikových jednotek. Více informací zde

Vedení společnosti

Vedení společnosti

Úspěch potřebuje efektivní strukturu

Vedení společnosti řídí podnik odpovědně a zásadově, přičemž udržitelným způsobem zvyšuje hodnotu podniku. Důsledným využíváním četných synergií a účinného managementu značek vedení zajišťuje, že podnik je úspěšný ve všech ohledech. Národně i globálně. Více informací zde

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

Růst s odpovědností

Náš úspěch je dlouhodobý a naše firemní poslání je všudypřítomné. Proto jednáme spolehlivě, čestně a spravedlivě při jednání s našimi obchodními partnery i uvnitř společnosti. Vždy s jasnými strukturami, odpovědnostmi a pokyny. Více informací zde

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Naším nejcennějším pokladem jsou naši zaměstnanci

Blaho našich zaměstnanců je pro nás velice důležité; bezpečnost práce, management zdraví a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Více informací zde

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.