“Gerhard Winklhofer Bildungswerk”

Vzdělávací institut Gerharda Winklhofera

Společnost iwis již dříve poznala, že vzdělávací organizace ze soukromého sektoru budou hrát stále důležitější roli pro dlouhodobé zajištění inovativní síly Německa. Ve světle tohoto poznání byl v roce 2004 založen vzdělávací institut Gerhard Winklhofer Bildungswerk e.V. (GWB), který má ve spolupráci s dalšími podniky z oboru pomocí dosáhnout ústředního záměru.

Jako dodavatel pro automobilky, strojírenství a průmyslovou výstavbu získala společnost iwis během téměř jednoho století bohaté zkušenosti a ví proto velice přesně, jak důležité je vzdělání a inovativní technologie. Institut je určena pro různé úrovně vzdělávání (základního, nástavbového, rekvalifikačního) orientovaného ať již profesně nebo aktuálními potřebami a dnes zastřešuje veškeré vzdělávací aktivity společnosti iwis.

Naše přesvědčení

Vzdělávací institut Gerhard Winklhofera byl založen z přesvědčení, že vzdělání, pokrok a inovace jsou nezbytnými předpoklady pro budoucí vývoj naší společnosti. Iniciátoři vzdělávacího institutu GWB přitom viděli nevyhnutnou nutnost spočívající v tom, že veškeré státní kroky v této oblasti jsou odkázány na podporu soukromých iniciativ.

Naše cíle

Vzdělávací institut Gerhard Winklhofera dnes spojuje veškeré vzdělávací aktivity skupiny iwis. Kromě toho se obrací na síť dodavatelů a zákazníků, tuzemských konkurentů a na veřejnost daného regionu.

Vzdělávací institut Gerhard Winklhofera se tak stará o permanentní aktualizování a aplikování oborového know-how a přebírá značnou část zodpovědnosti za odborné vzdělávání mladých pracovníků pro dodavatelský průmysl, přičemž sleduje tyto cíle:

 • podpora vysoce kvalifikovaných mladých pracovníků v daném oboru
 • podpora filozofie celoživotního vzdělávání
 • posílení role rodiny pomocí různých přístupů pro integraci pracovního a rodinného života

Naše poselství

Vzdělání stojí již desítky let v centru hospodářskopolitického dění. Vzdělání jako nástroj vědeckého pokroku, technologických inovací a hospodářského růstu zajišťuje konkurenceschopnost moderního hospodářství. Dobře vzdělaní odborníci a vedoucí pracovníci formují hospodářskou prosperitu země. Výsledkem jsou permanentně inovativní výrobky a řešení.

Nedostatek odborníků, klesající zájem o technická povolání a demografický vývoj si žádají větší angažovanost průmysl. Hospodářská dynamika vyvolaná globalizací enormně zvyšuje inovační tlak na tuzemskou ekonomiku. V mezinárodním srovnávání je vzdělání jako hospodářskostrategický faktor vnímáno různě intenzivně. Pokud Německo nezareaguje adekvátně na tento vývoj, bude své postavení postupně ztrácet.

I přes široký politický konsensus ohledně souvislosti mezi vzděláním, hospodářskou silou a sociálním blahobytem nejsou podpůrné možnosti nutného vzdělávání adekvátně a včas využívány. Vzdělání, technologické, jakož i aplikované vědění je žádáno po celém světě, a dosud nám zajišťuje čilý exportní obchod, jakož i mnoho dobře placených pracovních míst.

Očividně neexistuje žádný problém, o kterém bychom nevěděli. Problém je spíše v realizaci. Politici a státní instituce nejsou schopni toto téma uspokojivě řešit. Proto jsou potřeba soukromé vzdělávací instituce, které se účinně a bez zbytečné byrokracie zasadí o intenzivní, moderní vzdělání orientované na praxi. Inovativní soukromá podnikatelská sféra.

Neustálá výměna

V souladu se svými cíli zajišťuje vzdělávací institut Gerhard Winklhofer Bildungswerk e.V. neustálou výměnu kvalitních odborných a oborových informací. Tento transfer znalostí probíhá přes různé nabídky v rámci těchto sektorů:

Most mezi školou a povoláním

 • Pomoc studentů při fundované volbě zaměstnání představením požadavků na dané povolání a příslušné odborné vzdělání
 • Možnost pro učitele nahlédnout do provozu a seznámit se s aktuálními profesními požadavky

Univerzita

 • Program stáže „Antrieb/Pohon“: Studenti a studentky studující různé obory absolvují jako stážisté/stážistky strukturovaný program za aktivní asistence pracovníků firmy iwis.
 • Zadávání závěrečných prací: Studenti a studentky mají možnost napsat svoji závěrečnou práci (bakalářskou, magisterskou, diplomovou) odborně zaměřenou na oblast činnosti společnosti iwis.
 • GWB Award: GWB Award je cena, který se uděluje za vynikající závěrečnou práci, která má mimořádný vědecký přínos nebo praktickou využitelnost pro společnost iwis.

Univerzita

 • GWB Stipendium: V rámci podpory vysoce kvalifikovaných mladých pracovníků mohou studenti a studentky za určitých podmínek získat stipendium od institutu GWB resp. z jeho programu na podporu nadaných studentů.
 • Spolupráce s vysokými školami: Institut GWB umožňuje přímé propojení mezi vědou a praxí díky inovativním projektům, na kterých se podílejí vysoké školy.

Think tank

Think tank GWB je platformou vzdělávacího institutu Gerhard Winklhofer Bildungswerk e.V., která je určena pro transfer znalostí a výměnu názorů mezi odborníky. Ve workshopech, na přednáškách či diskusních fórech diskutují vědci, politici a lidé z praxe ze všech sfér veřejného života.

 • Měnící se společnost: Globalizace, patchworking
 • Rodina a zaměstnání: Rozvíjení integračních modelů
 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem: zachování výkonnosti
 • Učení se na pracovišti: Podpora učebních procesů

Školení a poradenství

Od roku 2004 nabízí vzdělávací institut Gerhard Winklhofer Bildungswerk e.V. velice úspěšně otevřená školení, semináře a workshopy, které zaštiťuje společnost iwis. Pro oblast poradenství a dalšího vzdělávání institut GWB je východiskem naší práce odborná a osobní kvalifikace odborníků a vedoucích pracovníků. Tyto cíle garantujeme dodržováním těchto našich zásad:

 • Profesionální školitel
 • Rozhodující je praktický užitek
 • Transfer znalostí

Přednáškové cykly

Vynikající přednášející prezentují své příspěvky autenticky, přesvědčivě a s nadšením. Naše přednášky tak garantují 3 věci:

 • Posluchači budou nadšení.
 • Posluchači budou vzrušení.
 • Posluchači dostanou podněty k zamyšlení.

Kontakt

Spojte se s námi a získejte více informací.

Claudia Hahn, vzdělávání zaměstnanců

Phone. +49 89 76909-1419

[email protected]

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.