Compliance

Jako rodině vedený podnik klade společnost iwis mimořádný důraz na spolehlivé a poctivé chování. To znamená více než jen pouhé dodržování zákonů a pravidel.

Z tohoto důvodu má společnost iwis směrnici chování, která pracovníkům napomáhá chovat se správně v případě pochybností. Tato směrnice chování představuje závazný rámec pro nás a naše zaměstnance, aby i v budoucnu bylo možné zajistit úspěch a udržitelnost naší obchodní činnosti.

Pro nás to je otázka postoje

Jednat správně čili v souladu se zákonem a právem není jednání na základě intuice, nýbrž podle jasné struktury a vodítek, na které se můžeme spolehnout. Správné jednání vyžaduje struktury, které řídí rozhodování ve prospěch všech a které zajišťují vzájemný respekt a orientaci na společný cíl. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují školení v tématech Compliance.

Jaké dárky mohu dát svému obchodnímu partnerovi? Jaká pravidla platí pro pohoštění? Jak se mám chovat na veřejnosti jako zaměstnanec firmy iwis? Tyto a další otázky jsou vysvětleny v našem kodexu chování.

Kodex chování Compliance Kompakt

Společnost iwis proto očekává od svých zaměstnancům, že budou dodržovat národní i mezinárodní zákonné předpisy a základní etické principy. Zejména nadřízení musí z titulu své funkce jít příkladem svým vzorným chováním.
Společnost iwis hodnotí sebe a své obchodní partnery podle výkonu a objektivních kritérií. Korupce se striktně zamítá. Zaměstnanci společnosti iwis se řídí zásadou, že osobní výhody nelze přímo ani nepřímo požadovat, přijímat, nabízet ani poskytovat. Společnost iwis se hlásí k transparentnímu zacházení s dary a pohoštěním. Přijímat nebo poskytovat lze pouze drobné dárky a pohoštění nebo jiné příležitostné pozornosti. V případě hodnotnějších darů nebo pochyb se zaměstnanci společnosti iwis obracejí na nadřízeného, a to na vedoucího oddělení Compliance nebo na vedení společnosti. Nabízet ani přijímat nelze dary v peněžité podobě nebo jiném ekvivalentu hotovosti. Stejně tak není možné poskytovat ani přijímat dary v souvislosti s obchodními rozhodnutími společnosti iwis nebo obchodních partnerů. (K tomu viz příloha ke Kodexu chování „Úvod do problematiky darů“.) Společnost iwis udržuje obchodní vztahy pouze s podniky a osobami, které uznávají stejná etická měřítka a právní normy. Před uzavřením smlouvy si společnost iwis ověřuje identitu a integritu obchodního partnera.
Zaměstnanci společnosti iwis se vyhýbají střetu zájmů pro zachování vzájemné důvěry. Obchodní rozhodování společnosti iwis vycházejí výhradně z věcných důvodů. Nepřípustné ovlivňování sledující osobní nebo soukromé zájmy nelze tolerovat. Obchodní rozhodnutí, jakož i výběr obchodních partnerů probíhá transparentním způsobem a zakládá se pouze na objektivních kritériích.
Zaměstnanci společnosti iwis dodržují v interním i externím obchodním styku ustanovení regulující podpisová práva. U obchodních rozhodnutí s vnějšími dopady se uplatňuje princip čtyř očí.
Společnost iwis dodržuje všechny platné kartelové zákony a zákon na ochranu hospodářské soutěže a respektuje zákaz kartelových dohod.
To zahrnuje veškeré důvěrné informace a obchodní tajemství, jež nejsou určeny pro třetí osoby. Obchodní a výrobní tajemství jsou výraznou součástí kapitálu společnosti a všichni zaměstnanci je chrání.
Sem patří zejména lidská práva a zákazy diskriminace, nucené práce a dětské práce. Vedle toho dodržuje společnost iwis relevantní národní předpisy týkající se pracovní doby a odměny za práci. Zaměstnanci společnosti iwis se k sobě navzájem, obchodním partnerům a třetím osobám chovají férově a věcně. Absolutně se netoleruje sexuální obtěžování, vyhrožování, zastrašování nebo fyzické násilí.
Zaměstnanci společnosti iwis se ohledně své práce vyjadřují při veřejných příležitostech a na sociálních sítí profesionálně a věcně. Vyjádření médiím poskytuje výhradně k tomu určená osoba.
Zaměstnanci společnosti iwis používají počítače a ostatní výpočetní techniku výhradně k interním účelům týkajících se jejich práce a náležitě se o ně starají.
Zaměstnanci společnosti iwis si jsou vědomi, že porušení zákona může být potrestáno mimo jiné důtkou, uplatněním nároku na náhradu škody nebo vypovědí. Nadřízení učiní ve svém úseku všechna nezbytná a přiměření opatření, aby zajistili dodržování pravidel ze strany svých zaměstnanců.

Vaše kontaktní osoba:

[email protected]

Profil společnosti

Profil společnosti

O společnosti

Společnost iwis je jedním ze světových lídrů v oboru a je považována ze technologickou jedničku na poli řetězových hnacích systémů pro automobily a průmyslové aplikace. Více informací zde

Firemní kultura

Firemní kultura

Jsme průkopníci pokroku

Naše filozofie a ideály popisují, co nás pohání, co nás utváří, co je pro nás důležité: naše motivace, naše cíle a principy, na kterých stojí naše jednání. Více informací zde

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Naším nejcennějším pokladem jsou naši zaměstnanci

Blaho našich zaměstnanců je pro nás velice důležité; bezpečnost práce, management zdraví a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Více informací zde

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Jsme si vědomi naší odpovědnosti

Jaké přední evropská firma jedná iwis výhradně v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti: Ochrana životního prostředí je pevnou součástí naší firemní politiky. Více informací zde

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.

ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Chtěl bych přijmout hovor.