Compliance

Jako rodině vedený podnik klade společnost iwis mimořádný důraz na spolehlivé a poctivé chování. To znamená více než jen pouhé dodržování zákonů a pravidel.

Z tohoto důvodu má společnost iwis směrnici chování, která pracovníkům napomáhá chovat se správně v případě pochybností. Tato směrnice chování představuje závazný rámec pro nás a naše zaměstnance, aby i v budoucnu bylo možné zajistit úspěch a udržitelnost naší obchodní činnosti.

Pro nás je to otázka postoje

Jednat správně čili v souladu se zákonem a právem není jednání na základě intuice, nýbrž podle jasné struktury a vodítek, na které se můžeme spolehnout. Správné jednání vyžaduje struktury, které řídí rozhodování ve prospěch všech a které zajišťují vzájemný respekt a orientaci na společný cíl. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují školení v tématech Compliance.

Jaké dárky mohu dát svému obchodnímu partnerovi? Jaká pravidla platí pro pohoštění? Jak se mám chovat na veřejnosti jako zaměstnanec firmy iwis? Tyto a další otázky jsou vysvětleny v našem kodexu chování.

Compliance Code of Conduct - Compact

Společnost iwis proto očekává od svých zaměstnancům, že budou dodržovat národní i mezinárodní zákonné předpisy a základní etické principy. Zejména nadřízení musí z titulu své funkce jít příkladem svým vzorným chováním.
Společnost iwis hodnotí sebe a své obchodní partnery podle výkonu a objektivních kritérií. Korupce se striktně zamítá. Zaměstnanci společnosti iwis se řídí zásadou, že osobní výhody nelze přímo ani nepřímo požadovat, přijímat, nabízet ani poskytovat. Společnost iwis se hlásí k transparentnímu zacházení s dary a pohoštěním. Přijímat nebo poskytovat lze pouze drobné dárky a pohoštění nebo jiné příležitostné pozornosti. V případě hodnotnějších darů nebo pochyb se zaměstnanci společnosti iwis obracejí na nadřízeného, a to na vedoucího oddělení Compliance nebo na vedení společnosti. Nabízet ani přijímat nelze dary v peněžité podobě nebo jiném ekvivalentu hotovosti. Stejně tak není možné poskytovat ani přijímat dary v souvislosti s obchodními rozhodnutími společnosti iwis nebo obchodních partnerů. (K tomu viz příloha ke Kodexu chování „Úvod do problematiky darů“.) Společnost iwis udržuje obchodní vztahy pouze s podniky a osobami, které uznávají stejná etická měřítka a právní normy. Před uzavřením smlouvy si společnost iwis ověřuje identitu a integritu obchodního partnera.
Zaměstnanci společnosti iwis se vyhýbají střetu zájmů pro zachování vzájemné důvěry. Obchodní rozhodování společnosti iwis vycházejí výhradně z věcných důvodů. Nepřípustné ovlivňování sledující osobní nebo soukromé zájmy nelze tolerovat. Obchodní rozhodnutí, jakož i výběr obchodních partnerů probíhá transparentním způsobem a zakládá se pouze na objektivních kritériích.
Zaměstnanci společnosti iwis dodržují v interním i externím obchodním styku ustanovení regulující podpisová práva. U obchodních rozhodnutí s vnějšími dopady se uplatňuje princip čtyř očí.
Společnost iwis dodržuje všechny platné kartelové zákony a zákon na ochranu hospodářské soutěže a respektuje zákaz kartelových dohod.
To zahrnuje veškeré důvěrné informace a obchodní tajemství, jež nejsou určeny pro třetí osoby. Obchodní a výrobní tajemství jsou výraznou součástí kapitálu společnosti a všichni zaměstnanci je chrání.
Sem patří zejména lidská práva a zákazy diskriminace, nucené práce a dětské práce. Vedle toho dodržuje společnost iwis relevantní národní předpisy týkající se pracovní doby a odměny za práci. Zaměstnanci společnosti iwis se k sobě navzájem, obchodním partnerům a třetím osobám chovají férově a věcně. Absolutně se netoleruje sexuální obtěžování, vyhrožování, zastrašování nebo fyzické násilí.
Zaměstnanci společnosti iwis se ohledně své práce vyjadřují při veřejných příležitostech a na sociálních sítí profesionálně a věcně. Vyjádření médiím poskytuje výhradně k tomu určená osoba.
Zaměstnanci společnosti iwis používají počítače a ostatní výpočetní techniku výhradně k interním účelům týkajících se jejich práce a náležitě se o ně starají.
Zaměstnanci společnosti iwis si jsou vědomi, že porušení zákona může být potrestáno mimo jiné důtkou, uplatněním nároku na náhradu škody nebo vypovědí. Nadřízení učiní ve svém úseku všechna nezbytná a přiměření opatření, aby zajistili dodržování pravidel ze strany svých zaměstnanců.

Vaše kontaktní osoba:

Ulrich Bach

compliance@iwis.com

Profil společnosti

Profil společnosti

O společnosti

Společnost iwis je jedním ze světových lídrů v oboru a je považována ze technologickou jedničku na poli řetězových hnacích systémů pro automobily a průmyslové aplikace. dozvíte se více

Firemní kultura

Firemní kultura

Náš podnikový ideál

Náš ideál popisuje, co nás pohání, co nás utváří, co je pro nás důležité: naše motivace, naše cíle a principy, na kterých stojí naše jednání. dozvíte se více

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Naši zaměstnanci jsou základem naší konkurenční výhody.

K dalším důležitým faktorům ve společnosti iwis patří témata dalšího vzdělávání, bezpečnosti práce, managementu zdraví a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. dozvíte se více

Management životního prostředí a trvalá udržitelnost

Management životního prostředí a trvalá udržitelnost

Efektivní využívání zdrojů ve společnosti iwis

Tématu ochrany životního prostředí je ve společnosti iwis již dlouhou dobu věnována zvláštní pozornost. dozvíte se více

Kontakt

Máte nějaký specifický dotaz nebo se chcete dozvědět něco více o nás?
Použijte naše kontaktní informace nebo použijte kontaktní formulář.